còn bạn thì sao trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Related Articles

Vậy còn bạn thì sao?

So what about you?

ted2019

3 Còn bạn thì sao?

3 What about you?

jw2019

17 Còn bạn thì sao?

17 What about you?

jw2019

Còn bạn thì sao, bạn có nhớ tên của họ không?

But can you remember them?

jw2019

16 Còn bạn thì sao?

16 What about you?

jw2019

32 Còn bạn thì sao?

32 What about you?

jw2019

Còn bạn thì sao liên quan tới vấn đề “đóng chặt cửa tâm trí”?

How about you and the matter of “seclusion of mind”?

jw2019

2 Còn bạn thì sao?

2 What about you?

jw2019

Đấng Christ ghét sự trái luật pháp—Còn bạn thì sao?

Christ Hated Lawlessness —Do You?

jw2019

Còn bạn thì sao, bạn sẽ phản ứng thế nào trước hy vọng về sự sống lại?

What is your reaction to the resurrection hope?

jw2019

14 Còn bạn thì sao?

14 What about you?

jw2019

Còn bạn thì sao, Opal?

MB: What about you, Opal?

ted2019

Nhưng còn bạn thì sao?

But what do you do?

OpenSubtitles2018. v3

(b) Đức Giê-hô-va cảm thấy thế nào về ma thuật? Còn bạn thì sao?

(b) How does Jehovah view spiritism, and how do you view it?

jw2019

Những người thời Nô-ê không lưu ý đến sự phán xét sắp xảy ra cho họ—còn bạn thì sao?

People in Noah’s day took no note of impending judgment —do you?

jw2019

Còn bạn thì sao? Bạn có đau xót trước những mẩu tin gây sửng sốt hoặc trước những hành vi vô đạo đức của người chung quanh không?

Are you distressed by the shocking events in the news or by the godless conduct of people around you?

jw2019

Còn bạn thì sao? Bạn có bị chi phối bởi thành kiến và ấn tượng ban đầu không? Hay bạn sẵn sàng xem xét các bằng chứng với tinh thần cởi mở?

Will you be guided simply by first impressions and preconceived ideas, or will you be willing to examine the facts with an open mind?

jw2019

(Gióp 33:25) Nếu có một người sống hơn trăm tuổi không cảm thấy quá già đến nỗi không thể tìm hiểu ý nghĩa của cuộc sống qua Kinh Thánh, còn bạn thì sao?

(Job 33:25) If a centenarian does not feel too old to learn the meaning of life from the Bible, how about you?

jw2019

Còn bạn thì sao? Khi nghĩ đến những lời hứa mà Đức Chúa Trời đã thực hiện và những lời hứa mà Ngài sẽ thực hiện, bạn có muốn phụng sự Ngài như Giô-suê không?

When you think of the promises that the true God has already fulfilled and those that he will yet fulfill, do you desire to serve him as did Joshua?

jw2019

( Tiếng Ý ) Còn bạnthì sao?

What about your friend?

OpenSubtitles2018. v3

(Công-vụ các Sứ-đồ 1:6). Còn bạn thì sao, bạn có nóng lòng muốn biết khi nào đấng Christ bắt đầu cai trị với tư cách là Vua của chính phủ Đức Chúa Trời, giống như những môn đồ đấng Christ khi xưa không?

(Acts 1:6) So, are you eager to learn when Christ begins to rule as King of God’s government, even as Christ’s disciples were?

jw2019

Còn bạn của cháu thì sao?

How about his friends?

OpenSubtitles2018. v3

Thế còn bạn trai cô thì sao?

What about your boyfriend?

OpenSubtitles2018. v3

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories