code trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

Related Articles

Student Florian Paul Klämpfl began developing his own compiler written in the Turbo Pascal dialect and produced 32-bit code for the GO32v1 DOS extender, which was used and developed by the DJ’s GNU Programming Platform (DJGPP) project at that time.

Sinh viên Florian Paul Klämpfl bắt đầu phát triển trình biên dịch riêng của mình được viết bằng ngôn ngữ Turbo Pascal và đã tạo 32-bit cho bộ mở rộng DOS GO32v1, được sử dụng và phát triển bởi dự án Nền tảng lập trình GNU (DJGPP) của DJ vào thời điểm đó.

WikiMatrix

Have you forgotten the code?

Con quên quy tắc rồi sao?

OpenSubtitles2018. v3

Forgot the code to the server room.

Quên mẹ mật khẩu vào phòng máy chủ rồi.

OpenSubtitles2018. v3

Modify your tracking code to include the content group parameter and value as shown in the example below:

Sửa đổi theo dõi của bạn để bao gồm thông số và giá trị của nhóm nội dung như minh họa trong ví dụ bên dưới:

support.google

This processing time is currently applied to most data collected by the Analytics tracking code, and is not applied to data that results from integrations with other products (e.g, Google Ads, any Google Marketing Platform products) or from data import.

Hiện chúng tôi đang áp dụng thời gian xử lý này cho hầu hết dữ liệu được theo dõi Analytics thu thập và không áp dụng cho dữ liệu có được từ việc tích hợp với các sản phẩm khác (ví dụ: Google Ads, bất kỳ sản phẩm Google Marketing Platform nào) hoặc từ quá trình nhập dữ liệu.

support.google

They changed the codes.

Họ đổi rồi.

OpenSubtitles2018. v3

Under the code name “Bald Eagle”, it gave contracts to Bell Aircraft, Martin Aircraft, and Fairchild Engine and Airplane to develop proposals for the new reconnaissance aircraft.

Dưới mã hiệu “AQUATONE”, Không quân trao các hợp đồng cho Bell Aircraft, Martin Aircraft, và Fairchild Engine and Airplane để phát triển những đề xuất cho chiếc máy bay trinh sát mới.

WikiMatrix

Kaminsky was charged with espionage under Article II of the Soviet code on crimes against the state.

Kaminsky bị buộc tội gián điệp theo Điều II của Bộ luật Liên Xô về tội ác chống lại nhà nước.

WikiMatrix

She changed the access codes!

Cô ả đã đổi mã số truy cập!

OpenSubtitles2018. v3

AdSense publishers are not permitted to modify the AdSense for Search code in any way.

Nhà xuất bản AdSense không được phép sửa đổi AdSense cho Tìm kiếm theo bất kỳ cách nào.

support.google

The codes applicable to European safety footwear are: There is also EN ISO 20346:2004 for protective footwear (must comply to basic safety requirements but toe cap impact resistance requirement is lower – 100 Joules) & EN ISO 20347:2004 for Occupational Footwear (must comply to basic safety requirements with anti static or slip resistant properties.

Các áp dụng cho giày dép an toàn Châu Âu là: Ngoài ra còn có EN ISO 20346: 2004 cho giày bảo hộ (phải tuân thủ các yêu cầu an toàn cơ bản nhưng yêu cầu chịu va đập trên đầu ngón chân là thấp hơn – 100 Joules) và EN ISO 20347: 2004 cho Giày dép bảo hộ (phải tuân theo yêu cầu an toàn với tính chất chống tĩnh hoặc chống trượt.

WikiMatrix

The genome codes for 40 to 415 proteins.

Bộ gen mã hóa cho 40 đến 415 protein.

WikiMatrix

Although an independent country, Monaco is part of the French postal code system as if it were a French département, numbered, with codes consisting of 980 and two digits, with 00 being used for deliveries to all physical addresses in the Principality, and 01 to 99 being used for special types of delivery.

bưu chính Pháp cũng được sử dụng ở Monaco như thể nó là một Lãnh thổ Pháp, đánh số, với số gồm 980 và hai chữ số, với 00 được sử dụng cho việc giao hàng đến tất cả các địa chỉ vật lý trong Principality, và 01 đến 99 đang được sử dụng cho các loại giao hàng đặc biệt.

WikiMatrix

I remember one late night I found a bit of PHP code.

Tôi nhớ một đêm nọ, tôi tìm thấy một đoạn code PHP.

ted2019

For apps, segments can also be populated via app code.

Đối với ứng dụng, phân khúc cũng có thể được điền thông qua ứng dụng.

support.google

First signal broadcast is in Morse code: In nomine Domini, amen.

Tín hiệu phát thanh đầu tiên của Vatican Radio là bức điện bằng Morse: In nominee Domini, amen.

WikiMatrix

After the video finishes, you’ll see a window that looks like this that you can use to write and execute Python code.

Sau khi xem hết đoạn phim này, sẽ có một cửa sổ trông như thế này để các bạn sử dụng và viết, chạy Python.

QED

The key-value remains hard-coded in the ad tag.

Khóa-giá trị đó vẫn được hoá cứng trong thẻ quảng cáo.

support.google

Critics thus claim that Moses merely borrowed his laws from Hammurabi’s code.

Vậy một số nhà phê bình cho rằng Môi-se đã mượn ít nhiều trong bộ luật Hammurabi để làm thành luật pháp Môi-se.

jw2019

Lidenbrock and Axel transliterate the runic characters into Latin letters, revealing a message written in a seemingly bizarre code.

Lidenbrock và Axel dịch các ký tự rune thành chữ Latin, và có được một bức thông điệp dường như được mã hóa lộn xộn.

WikiMatrix

The Visual Studio code editor also supports code refactoring including parameter reordering, variable and method renaming, interface extraction, and encapsulation of class members inside properties, among others.

Các trình biên tập Visual Studio cũng hỗ trợ cải tiến nguồn bao gồm tham số sắp xếp lại, biến và phương pháp đổi tên, khai thác và đóng gói giao diện các lớp thành viên bên trong những trạng thái giữa những thứ khác.

WikiMatrix

The Agobot source code describes it as: “a modular IRC bot for Win32 / Linux”.

nguồn Agobot mô tả nó là: “bot IRC dạng mô-đun dành cho Win32/Linux”.

WikiMatrix

Called “Novels”, or “New Laws”, these were codes that dealt with current problems and issues, such as the prohibition on fourth marriages.

Được gọi bằng cái tên “Tân pháp” hoặc “Luật mới”, đây là những đạo luật dùng để giải quyết những vấn đề gây tranh cãi đương thời, chẳng hạn như việc cấm hôn nhân lần thứ tư.

WikiMatrix

You have to arm these things with a code.

Những thứ này được gài mật .

OpenSubtitles2018. v3

7 Now if the code that administers death and that was engraved in letters on stones+ came with such glory that the sons of Israel could not gaze at the face of Moses because of the glory of his face,+ a glory that was to be done away with, 8 why should the administering of the spirit+ not be with even greater glory?

7 Nếu bộ luật dẫn đến cái chết và được khắc trên đá+ mà còn được ban ra trong sự vinh hiển, đến nỗi con cháu Y-sơ-ra-ên không thể nhìn mặt Môi-se vì sự vinh hiển tỏa sáng trên mặt người,+ là sự vinh hiển sẽ biến mất, 8 thì lẽ nào việc ban phát thần khí+ không được vinh hiển hơn?

jw2019

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories