cơ chế trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Related Articles

Chúng có sử dụng cùng cơ chế có khả năng mất nước mà không chết?

Do they all use the same mechanisms to be able to lose all that water and not die?

ted2019

Đã có cơ chế cho việc đó rồi.

There already is a mechanism for that.

OpenSubtitles2018. v3

Cơ chế xác định hợp đồng có thể phức tạp.

The mechanism for specifying the contract can be complex.

WikiMatrix

Cơ chế khác nhau.

Different strokes.

OpenSubtitles2018. v3

Ông chế tạo cái máy này, và chúng ta đã được xem cơ chế hoạt động của nó.

He built this machine, and we had a beautiful demonstration of how this thing really works, with these little bits .

QED

Sợi dây là cơ chế giải phóng công việc nhà máy.

The rope is the work release mechanism for the plant.

WikiMatrix

Cơ chế dữ liệu PlasmaComment

Places Data Engine

KDE40. 1

Giờ tôi mới biết là cơ thể mình không có cơ chế đối phó.

I understand now that I didn’t have any coping mechanisms.

OpenSubtitles2018. v3

Cơ chế đó không rõ ràng.

The mechanism isn’t clear.

ted2019

Mà nó còn là một cơ chế sản xuất.

It was also Twitter as a production mechanism.

ted2019

Cơ chế này lặp lại trong suốt quá trình đun sữa, kéo dài khoảng 15 phút.

This process is repeated for the length of the cooking period, which lasts for approximately fifteen minutes.

WikiMatrix

Tuy nhiên, đây chỉ là quy tắc chung và nhiều loài không có cơ chế như vậy.

However, this is only a general rule and many species differ .

WikiMatrix

Cơ chế hoạt ảnh PlasmaComment

Plasma Animation Engine

KDE40. 1

Bảy sáu ly sức công phá của đạn đúc xuyên giáp 2 lớp với cơ chế tự nạp đạn.

… seven-six – – Seven-six-two armor-piercing discarding sabot with an automated reload .

OpenSubtitles2018. v3

Thực vật có những cơ chế bảo vệ hiệu quả và phức tạp chống lại virus.

Plants have elaborate and effective defence mechanisms against viruses.

WikiMatrix

Một cơ chế thay thế khác của kháng thuốc là thông qua ADP-ribosyl hóa của rifampicin.

An alternative mechanism of resistance is through Arr-catalyzed ADP-ribosylation of rifampicin.

WikiMatrix

Chiến lược chiến thuật được cân bằng và hành động nhanh với cơ chế game phong phú.

Balanced tactical strategy and fast paced action with rich game mechanics.

WikiMatrix

Tình cờ, Ardrey xem hiệu ứng Bruce là cơ chế kiểm soát quần thể!

Ardrey, incidentally, sees the Bruce effect as a population control mechanism!

Literature

Khi Pop 100 được xuất bản, Hot 100 cũng đã thay đổi cơ chế xếp hạng của mình.

When the Pop 100 was first published, the Hot 100 changed its format as well .

WikiMatrix

Tôi cho rằng nó hoạt động bằng cơ chế nam châm.

I assume it works on some sort of magnetic principle.

OpenSubtitles2018. v3

Hệ màu Windows miêu tả Hạ tầng màu và cơ chế chuyển đổi (CITE) thuộc lõi của nó.

Windows Color System features a Color Infrastructure and Translation Engine (CITE) at its core.

WikiMatrix

Sau đó, những cơ chế này đã được nghiên cứu và giải thích ở mức độ phân tử.

Subsequently, these mechanisms have been studied and explained at the molecular level.

WikiMatrix

Kết luận gây ngạc nhiên nhất có liên quan đến cơ chế đối phó thứ ba : lẩn tránh .

The most surprising conclusion had to do with the third coping mechanism : avoidance .

EVBNews

Tuy nhiên, một cơ chế ức chế làm gián đoạn sự hủy diệt này.

However, an inhibitory mechanism interrupts this destruction.

WikiMatrix

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories