chu vi trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Related Articles

Cây sồi có thể sống hơn 1.000 năm và cao đến 40 m, có chu vi hơn 12 m

The oak can live more than a thousand years and reach 130 feet [ 40 m ] in height and more than 40 feet [ 12 m 30 cm ] in girth

jw2019

Chu vi của hình vuông này là gì?

What is the perimeter of the square?

QED

Cây duy nhất còn lại, trên 100 tuổi, cây cao 12 m và chu vi là 2,9 m.

The only remaining, more than 100 years old, tree is 12 m in height and 2.9 m in circumference.

WikiMatrix

(Ví dụ: nhãn mũ bảo hiểm xe đạp ghi “chu vi đầu: 56-60 cm”.)

(For example: bike helmet label stating “head girth: 56–60 cm”.)

WikiMatrix

Chu vi bằng 56cm

The perimeter is equal to 56 centimeters.

QED

Trong cả hai phương pháp, kích thước của khối gỗ bị giới hạn bởi chu vi của cây.

In both methods, the dimensions of the woodblock was limited by the girth of the tree.

WikiMatrix

Một số siêu việt có giá trị là tỷ lệ giữa chu vi và đường kính hình tròn.

A transcendental number whose value is the ratio high on any circumference to its diameter.

OpenSubtitles2018. v3

Bao quanh chu vi 2 dãy nhà.

Give me a two block perimeter.

OpenSubtitles2018. v3

Pi biểu thị tỉ số giữa chu vi vòng tròn và đường kính của nó.

Pi represents the ratio of the circumference of a circle to its diameter.

jw2019

General, cho chúng tôi chu vi 1 dặm.

General, give us a one-mile perimeter.

OpenSubtitles2018. v3

Ờm, trái đất có chu vi là 25, 000 dặm.

Well, the earth is 25,000 miles in circumference .

OpenSubtitles2018. v3

Họ đã niêm phong toàn chu vi rồi.

They’ve sealed the perimeter.

OpenSubtitles2018. v3

Lúc đầu, thị lực người bệnh giảm sút ở vùng chu vi thị giác.

Initially, it reduces a person’s peripheral vision.

jw2019

Giờ vẽ một cái bản đồ tâm là khách sạn và chu vi là 4,5 km.

Now draw a circle on the map with the hotel in the middle… and the circumference at 4.5 kilometers.

OpenSubtitles2018. v3

Như thế chu vi của trái đất bằng 50 lần khoảng cách từ Syene tới Alexandria.

Thus the circumference of the earth was fifty times the distance from Syene to Alexandria.

Literature

Vì vậy, nhìn vào các vùng khác trên chu vi của Châu Âu, như Bắc Phi.

So, looking at other parts of Europe’s periphery, such as North Africa.

ted2019

Nó gấp 2 lần rưỡi chu vi Trái Đất, bên trong bạn.

That’s two-and-a-half times the Earth’s circumference, inside you.

ted2019

Đề cũng cho là chu vi của tam giác là 56cm

They also tell us the perimeter is 56 centimeters.

QED

Chúng ta biết không gian bên trong chúng ta như một trung tâm và chu vi của nó.

We know the space in us as a centre and circumference.

Literature

Dig, tôi cần anh siết chặt chu vi quanh sở.

Dig, I need you to secure the perimeter of the station.

OpenSubtitles2018. v3

Nghĩa trang có diện tích 183,33 ha với bức tường bao quanh có chu vi 5.591 mét.

The cemetery occupies 183.33 hectares, and is surrounded by a perimeter wall 5,591 m long.

WikiMatrix

I-215 tại tiểu bang Utah chạy một phần chu vi vòng quanh thành phố Salt Lake City.

Examples include: I-215 in Utah travels part of the perimeter of Salt Lake City.

WikiMatrix

Chu vi tòa nhà là 183 mét.

And the circumference of this building is 183 meters.

ted2019

Phần còn lại của Larsa bao gồm một hình bầu dục khoảng 4,5 dặm trong chu vi.

The remains of Larsa cover an oval about 4.5 miles in circumference.

WikiMatrix

Như thế, hình này có chu vi là 24 cm.

So, it is 24 centimeters.

QED

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories