chất xám trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Related Articles

Các chất xám ở phía bên trái và bên phải được kết nối bởi mép nối chất xám.

The grey matter on the left and right side is connected by the grey commissure.

WikiMatrix

Người ta gọi là ” vùng chất xám ” vì không biết cái gì ở trong đó.

They call it ” gray area ” because you never really know what’s there.

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng từ khi em hỏi, chất xám tráng lệ, chị sẽ cho chú biết, chị tìm nó ngay.

But since you did, gorgeous grey matter, I’ll have you know, I’m pulling it up right now.

OpenSubtitles2018. v3

Chất xám trải qua sự phát triển và tăng trưởng trong suốt thời thơ ấu và niên thiếu.

Grey matter undergoes development and growth throughout childhood and adolescence.

WikiMatrix

Có thể gây giãn thần kinh lan rộng trong chất xám của não.

There can be extensive neurodegeneration in the gray matter of the brain.

WikiMatrix

Đây chính là phần Trắng của Chất Xám.

This is the White in Gray Matter.

OpenSubtitles2018. v3

Cùng những nơ-ron đó, cùng những chất xám đó, cùng cấu tạo sinh học đó.

Same neurons, same neurochemicals, same biology.

ted2019

Còn lại vùng chất xám.

It just leaves gray.

OpenSubtitles2018. v3

– Chảy máu chất xám gia tăng.

– Increasing brain drain.

worldbank.org

Vùng não này được gọi là chất trắng, đối nghịch với chất xám tạo nên phần còn lại của não .

This area of the brain is called white matter, in contrast to the grey matter that makes up the rest of the brain .

EVBNews

Làm cho Abernathy trông giống như một người chơi, với cả tấn ” thông tin đen ” lấp đầy chất xám của nó.

Managed to make Abernathy into a semblance of a character,… even with your trove of blackmail filling up most of his gray matter.

OpenSubtitles2018. v3

Theo định nghĩa, hai người được chọn ngẫu nhiên không thể có tương quan trong phân phối của chất xám trong vỏ não.

By definition, two people picked at random can’t have correlations in the distribution of gray matter in the cortex .

QED

New Zealand trải qua một loạt “chảy máu chất xám” từ thập niên 1970 và hiện tượng này vẫn tiếp diễn cho đến nay.

New Zealand has experienced a series of “brain drains” since the 1970s that still continue today.

WikiMatrix

Mỗi bán cầu này có một lớp chất xám ở ngoài, vỏ đại não, được hỗ trợ bởi một lớp chất trắng bên trong.

Each of these hemispheres has an outer layer of grey matter, the cerebral cortex, that is supported by an inner layer of white matter.

WikiMatrix

Và bạn có thể xem các khu vực lớn của vỏ não, nơi có tương quan lớn trong sự phân bố của chất xám.

And you can see huge areas of cortex where there are massive correlations in the distribution of gray matter.

ted2019

Chất xám đề cập đến tế bào thần kinh không có bao myelin và các tế bào khác của hệ thần kinh trung ương.

Grey matter refers to unmyelinated neurons and other cells of the central nervous system.

WikiMatrix

Lớp chất xám mỏng này bao bọc toàn bộ phần não với những vùng khác khau xử lí thông tin mà giác quan của ta thu nhận.

This thin layer of grey matter covers the entire cerebrum, with different areas processing information from each of our senses.

ted2019

Nhiều nhà khoa học và những người có trình độ của Nga đã đi sang châu Âu hay Hoa Kỳ; cuộc di cư này được gọi là một cuộc chảy máu chất xám.

Many Russian scientists and university graduates left Russia for Europe or United States; this migration is known as a “brain drain“.

WikiMatrix

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, “chảy máu chất xám” lại đưa đến New Zealand những người chuyên nghiệp có giáo dục từ châu Âu và các quốc gia kém phát triển hơn.

In recent decades, however, a “brain gain” has brought in educated professionals from Europe and less developed countries.

WikiMatrix

Trong những năm 1990 và 2000, sự phát triển nghiên cứu đã bị cản trở bởi một số yếu tố, bao gồm tham nhũng, tài trợ thấp, và một lượng chảy máu chất xám đáng kể.

During the 1990s and 2000s, the development of research was hampered by several factors, including corruption, low funding and a considerable brain drain.

WikiMatrix

Tuy nhiên, hệ thống y tế Nigeria vẫn phải đối mặt với vấn đề thiếu bác sĩ do tình trạng “chảy máu chất xám” tới các nước phát triển như Bắc Mỹ và châu Âu.

The Nigerian health care system is continuously faced with a shortage of doctors known as ‘brain drain‘, because of emigration by skilled Nigerian doctors to North America and Europe.

WikiMatrix

Do đó câu hỏi là làm thế nào mà những trải nghiệm ý thức có thể nảy sinh từ một đám vật chất xám vốn không có gì đặc biệt ngoài những thuộc tính điện hóa.

The question, then, is how it can be possible for conscious experiences to arise out of a lump of gray matter endowed with nothing but electrochemical properties.

WikiMatrix

Tôi luôn luôn được sử dụng để nghĩ rằng các nhà xuất bản đã được nghiên cứu sinh thông minh quỷ quái, nạp xuống với chất xám, nhưng tôi đã có số của họ bây giờ.

I always used to think that publishers had to be devilish intelligent fellows, loaded down with the grey matter; but I’ve got their number now.

QED

Bởi vì không phải sao Hỏa đỏ đâu, nó là vật chất màu xám, sao Hỏa xám.

Because it wasn’t red Mars, it was gray material, it’s gray Mars.

ted2019

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories