cập nhật trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Related Articles

Ứng dụng cho Xbox One trước đó cũng được thay đổi trong một bản cập nhật.

The Xbox One app had also changed in a previous update.

WikiMatrix

Để cập nhật không gian làm việc, hãy thực hiện như sau:

To update a workspace:

support.google

7. Cập nhật ứng dụng

7. Update your apps

EVBNews

Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin cho ông từng giờ.

We’ll update you at the top of every hour.

OpenSubtitles2018. v3

Tìm hiểu cách kiểm tra và cập nhật phiên bản Android của bạn.

Find out how to check and update your Android version.

support.google

Chính sách này được cập nhật lần cuối vào ngày 16 tháng 12 năm 2016.

This policy was last updated December 16, 2016.

support.google

Tất cả nội dung cập nhật sẽ có trạng thái “nội dung cập nhật của Google”.

You can see all such updates listed with a “Google updates” status.

support.google

Có một cập nhật quan trọng về mục tiêu của chúng ta và các mục tiêu của hắn.

We have a critical update on our target and his targets.

OpenSubtitles2018. v3

Những gì tôi sắp chiếu được cập nhật vào khoảng năm 2007

And I’m going to show you up to maybe 2007 .

QED

Chính sách Google Ads về Nội dung xuyên tạc sẽ cập nhật vào tháng 5 năm 2018.

The Google Ads policy on Misrepresentation will be updated in May 2018.

support.google

Adobe, Oracle vá hơn 60 lỗ hổng bảo mật trong bản cập nhật

Adobe, Oracle Plug Over 60 Security Vulnerabilities in Updates

EVBNews

Tôi nghĩ đã đến lúc cập nhật tình hình Thanh tra Carter.

I think it’s time to update Detective Carter.

OpenSubtitles2018. v3

Nếu không có nút Cập nhật, thì bạn đã có phiên bản mới nhất.

If there is no Update button, then you already have the latest version.

support.google

Đen – Không cập nhật theo thời gian thực

Black – Not updating in real time

support.google

Em phải gửi cho cô ta tin cập nhật hai giờ một lần.

I have to send her an update every two hours.

OpenSubtitles2018. v3

Tắt chạy cập nhật dần, đọc lại hết

Disable incremental update, re-read everything

KDE40. 1

Hãy xem bài viết về Thông tin cập nhật để biết những tin tức mới nhất.

Check the Updates article for the latest news.

support.google

Một hình ảnh được cập nhật đã được truyền “nhiều lần” mỗi giây.

An updated image was transmitted “several times” each second.

WikiMatrix

Tốc độ cập nhật

Refresh rate

KDE40. 1

Để cập nhật cài đặt mạng của bạn, hãy thực hiện như sau:

To update your network setting:

support.google

Những khách tắt thông báo sẽ không nhận được lời mời hoặc thông tin cập nhật bạn gửi.

Guests who turn off notifications won’t get invitations or updates you send.

support.google

Họ thường xử lý khối lượng cập nhật tương đối cao bằng các giao dịch.

They typically process relatively high volumes of updates using transactions.

WikiMatrix

Các lỗi dưới đây sẽ dẫn đến việc tạm dừng tính năng tự động cập nhật mặt hàng:

The errors below will result in a temporary suspension of automatic item updates:

support.google

Anh đã bỏ qua lần cập nhật trước đấy.

You missed check-in.

OpenSubtitles2018. v3

Cập nhật lần cuối: Ngày 7 tháng 11 năm 2017

Last updated: November 7, 2017

support.google

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories