Các mẫu câu có từ ‘take action’ trong Tiếng Anh được dịch sang Tiếng Việt

Related Articles

1. Then the prosecution will at least pretend to take action.

Thế là công tố sẽ không ít cũng sẽ làm ra vẻ như họ có hành vi .

2. We will continue to demonstrate until you take action, sir.

Chúng tôi sẽ tiếp tục biểu tình cho đến khi ngài hành động.

3. You may need to take action before sending data to Google.

Bạn hoàn toàn có thể cần thực thi hành vi trước khi gửi tài liệu cho Google .

4. Guys, I think target won’t come out unless we take action

Mọi người, tôi nghĩ tiềm năng sẽ không xuất hiện thêm trừ khi tất cả chúng ta hành vi

5. It may not be good action, but we would take action.

Có thể không phải hành vi tốt, nhưng tất cả chúng ta sẽ hành vi .

6. We must take action in order to resist and thus protect ourselves.

Chúng ta phải hành vi để cưỡng lại chúng, và qua đó bảo vệ chính mình .

7. Citizens will be empowered to take action; governments will tighten the regulations.

Người dân sẽ hợp lực hành vi, chính phủ nước nhà sẽ thắt chặt luật lệ .

8. □ Why is it urgent to take action now to abandon false worship?

□ Tại sao là khẩn cấp phải hành vi ngay giờ đây để từ bỏ sự thờ phượng giả ?

9. The Creator of humans and the earth wants you to know that his time to take action is approaching.

Đấng tạo ra con người và trái đất muốn bạn biết rằng ngài sẽ ra tay hành động.

10. Want you to take action, and… no doubt, you’ve chickened out, but I need you to tell me where they meet.

Muốn anh hành vi, và … không hoài nghi gì, anh đã rút lui, nhưng tôi cần anh nói tôi biết họ gặp nhau ở đâu .

11. Canaanite King Jabin had oppressed the Israelites for 20 years when God had the prophetess Deborah motivate Judge Barak to take action.

Vua Ca-na-an là Gia-bin đã đàn áp dân Y-sơ-ra-ên trong 20 năm, và Đức Chúa Trời dùng nữ tiên tri Đê-bô-ra thôi thúc quan xét Ba-rác ra tay hành vi .

12. When you face a compelling opportunity to take action, fear lulls you into inaction, enticing you to passively watch its prophecies fulfill themselves.

Khi bạn có một thời cơ mê hoặc để lao vào, sợ hãi sẽ khiến bạn chùn bước, làm cho bạn chỉ dám đứng nhìn lời tiên tri trở thành hiện thực .

13. (Daniel 7:13, 14) In the future, Jesus will take action as King to establish world peace and eliminate poverty. —Read Psalm 72:7, 8, 13.

Trong tương lai, với cương vị là Vua, Chúa Giê-su sẽ thiết lập một quốc tế bình an và loại trừ đói nghèo. — Đọc Thi-thiên 72 : 7, 8, 13 .

14. The report stated that various parts of the airframe produced by Ducommun were found to be defective by Boeing employees but that Boeing refused to take action.

Bản báo cáo giải trình cho rằng nhiều bộ phận của khung máy bay do Ducommun sản xuất bị những người làm công của Boeing phát hiện là khuyết tật nhưng Boeing đã phủ nhận kiện .

15. To put an end to Eglon’s tyranny over Israel, Ehud planned to take action on the day of the next payment of tribute.—Judges 3:14, 15.

Để chấm hết sự bức hiếp của Éc-lôn trên dân Y-sơ-ra-ên, Ê-hút dự tính ra tay hành vi vào ngày dâng cống vật lần tới ( Các Quan Xét 3 : 14, 15 ) .

16. In such situations, the Council is not limited to recommendations but may take action, including the use of armed force “to maintain or restore international peace and security”.

Trong những trường hợp như vậy, Hội đồng không bị số lượng giới hạn trong việc đưa ra những yêu cầu nhưng có quyền hành vi, gồm có cả việc sử dụng lực lượng vũ trang ” để duy trì hoặc phục sinh hoà bình và bảo mật an ninh quốc tế ” .

17. If we don’t take action, we just leave ourselves open to have someone else jerk the strings that tie us to slavery in the products we buy, and in our government policies.

Nếu tất cả chúng ta không hành vi, tất cả chúng ta đang để ngỏ chính mình cho một kẻ nào đó giật mạnh sợi giây trói chặt tất cả chúng ta vào chính sách nô lệ trong chính những loại sản phẩm mà tất cả chúng ta mua trong chủ trương của chính cơ quan chính phủ của ta .

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories