Các mẫu câu có từ ‘definitely’ trong Tiếng Anh được dịch sang Tiếng Việt

Related Articles

1. It’s definitely weird.

Kỳ thật đấy .

2. Yeah, no, definitely.

Dạ, không, chắc rồi.

3. I will definitely win.

Ta chắc như đinh sẽ thắng .

4. Definitely planted by Goldwater.

Chắc chắn được Goldwater dàn dựng .

5. They’re definitely half sisters.

Chúng rõ ràng là chị em cùng cha khác mẹ .

6. They’re definitely overworked and underpaid.

Họ chắc như đinh thao tác quá sức và trả lương thấp .

7. Definitely Min Seo Hyun’s work.

Không lấy gì làm kinh ngạc Min Seohyun !

8. This case definitely involves Bo!

Vụ này rõ ràng có dính líu đến tên Bố !

9. It definitely reeks of terrorism.

Nó sặc mùi của bọn khủng bố .

10. ” definitely not on the schedule. “

” đương nhiên là không có trong kế hoạch. ”

11. Yeah, well, this is definitely adversarial.

1 cuộc cạnh tranh đối đầu trọn vẹn không cân sức .

12. The store is definitely my baby.

Cửa hàng này là đứa con niềm tin của mình tôi thôi .

13. You definitely weren’t pursuing a hacker.

Chắc chắn những cậu không đuổi theo một tin tặc .

14. The hieroglyphs are definitely New Kingdom.

Chữ tượng hình chắc như đinh là của thời ” New Kingdom ” .

15. That’s definitely a factor in raising money.

Đây là yếu tố rất quan trọng làm tăng độ bền của đồng xu tiền .

16. I gotta say, he is definitely persistent.

Tớ phải công nhận là hắn bám dai như đỉa vậy .

17. This is definitely a, uh, choking hazard.

Đây chắc là, à, ừ, cuộn cảm kháng .

18. He’s definitely in a spirit world journey.

Cậu ta chắc như đinh đang ở quốc tế tinh linh .

19. Okay, well, we definitely have a facility.

Chúng tôi có cơ sở vật chất .

20. Something in my stomach was definitely moving.

Rõ ràng là có gì đó trong bụng tôi cựa quậy mà .

21. Then you should definitely avoid the tuna.

Ồ, vậy cô nên tuyệt đối tránh cá ngừ .

22. We’re definitely standing at the crossroad now.

Giờ chúng tôi đang đứng trước một bước ngoặc .

23. I definitely stuck my tongue down her throat!

Tớ chắc là đã để lưỡi mình vào tận cổ họng của cô ấy !

24. I think you should definitely tell that person.

Em nghĩ anh cũng nên nói cho người đó biết .

25. I’m definitely not gonna have my pancakes with-

Tôi sẽ không dùng bánh kếp …

26. This fish most definitely does not have teeth.

Những chiếc răng của loài này phần nhiều không có răng cưa .

27. Then you are definitely having an abortion, Mother.

Vậy mẹ phải đi nạo thai ngay .

28. I definitely will become a CEO upon graduation.

Tôi chắc như đinh sẽ trở thành Giám đốc quản lý sau khi tốt nghiệp .

29. Definitely the first date I’ve had in a junkyard.

Chắc chắn đây là lần tiên phong em hẹn hò trong bãi phế liệu .

30. If we were superheroes, we would definitely win.

Nếu tất cả chúng ta là những siêu anh hùng, chắc như đinh tất cả chúng ta sẽ thắng .

31. Well, that definitely narrows things down a bit.

Thế thì giảm bớt đi chút .

32. It was definitely the spiritual boost I needed.

Đây đúng là một sự bồi bổ về thiêng liêng mà tôi cần .

33. Oh, I definitely should have worked out more.

Đúng là hồi còn sống phải cử tạ thật nhiều vào .

34. Paul Andrews definitely wasn’t fucking the mayor’s wife.

Paul Andrews rõ ràng không cặp kè với vợ thị trưởng .

35. Definitely loves what he does for a living.

Nhất định, vì nó kiếm sống mà .

36. ♪ Strong as ten regular men definitely

♪ Mạnh mẽ dứt khoát như một người đàn ông ♪

37. That would very definitely be another boo-boo.

Cái đó rõ ràng là thêm một chuyện tào lao nữa .

38. Yeah, sure, definitely, I’ll find some graffiti artists.

Được thôi, tôi sẽ đi kiếm vài gã hoạ sĩ đường phố .

39. Oh, I definitely don’t want to get married.

Oh, em trọn vẹn không muốn kết hôn .

40. His editorial integrity was definitely not for sale.

Tính thanh liêm của ông chủ bút này quả không ai mua chuộc được cả .

41. The bee is happy, and I am definitely not.

Con ong niềm hạnh phúc, và tớ thì trọn vẹn không .

42. I’m definitely the man you should be talking to.

Tôi chắc như đinh là người ông nên trò chuyện cùng .

43. She could definitely be the one behind Arm-pocalypse Now.

Cô ta hoàn toàn có thể chính là người đứng sau vụ Thủ-chiến này .

44. Google acquires Meetro, absolutely totally definitely doing IM now

Google có chính sách tự động hóa lưu tài lài liệu của người dùng, do đó bạn trọn vẹn không phải lo về việc này .

45. Just continue to will definitely sky high sea large

Chỉ cần liên tục tiến lên nhất định sẽ trời cao biển rộng

46. Most definitely you don’t want to pay the bribe.

Chắn hẳn bạn không muốn phải đút lót .

47. But I said that I definitely wanted the pink one.

Nhưng tôi nói tôi chắc như đinh muốn trái màu hồng .

48. However, alula feathers are definitely an aid to slow flight.

Tuy nhiên, một điều chắc như đinh là : lông alula có tương hỗ cho những chuyến bay chậm .

49. 24 Daniel will definitely have a place in that world.

24 Nhất định Đa-ni-ên sẽ có một chỗ trong quốc tế đó .

50. Don’t know about ticks, but her dog’s definitely got fleas.

Ko biết ve thì thế nào chứ chó của cô ấy chắc như đinh là có bọ chét .

51. I’ll definitely think twice before correcting one of your mistakes again.

Giờ thì tôi chắc như đinh sẽ uốn lưỡi 7 lần trước khi chỉnh sai lầm đáng tiếc của cô .

52. I definitely am a cool guy, but not a good guy.

Tôi chắc như đinh là một người hay ho, nhưng không phải là một người tốt .

53. The drawings definitely point to a knowledge of modern machinery.

Các bản vẽ chắc như đinh ám chỉ một dạng kỹ năng và kiến thức về máy móc tân tiến .

54. If you talk about melo, it’s definitely the passionate melo.

Nếu đã diễn phim tình cảm, thì đương nhiên phải đóng kiểu mãnh liệt rồi .

55. Definitely something inside there, but scans are being reflected back.

Chính xác là có một vật gì đó bên trong đám mây nhưng tín hiệu quét thăm dò đã bị dội ngược .

56. Definitely, but we haven’t even put her in the ground yet.

Chắc chắn rồi, nhưng tất cả chúng ta còn chưa chôn cất xong chị ấy nữa .

57. Enduring to the end is definitely not a do-it-yourself project.

Việc kiên trì đến cùng dứt khoát không phải là một việc làm tự làm được một mình .

58. If you’re a clean freak, this’ll definitely make you a germ freak.

Nếu chú không sợ vi trùng, thì xem xong chú sợ là cái chắc .

59. The scene of this world is definitely changing —for the worse.

Hình trạng trần gian này rõ ràng đang biến hóa và ngày càng tồi tệ hơn .

60. The training at Gilead definitely helped me to improve my spirituality.

Sự đào tạo và giảng dạy ở Trường Ga-la-át thật sự đã giúp tôi cải tổ về thiêng liêng .

61. Your parents loaning you to Lionel Luthor for medical research… definitely not real.

well, cha mẹ cảu con mang con tới cho lionel để nghiên cứu và điều tra thì không phải là thật .

62. If you’re planning on getting eaten, I’d definitely go with the Gronckle.

Nếu cậu định cho chúng ăn thịt thì chắc như đinh phải chọn con Gronckle .

63. By this point, I was definitely not going to be an employee.

Nhờ điểm này, tôi rõ ràng không phải trở thành 1 người làm công .

64. Man, if you believe that… then it’s definitely gonna be you and the kid.

Trời, nếu anh tin điều đó … thì chắc như đinh kẻ phải chết là anh và đứa trẻ

65. I must tell you — this chart was definitely skewed by the founders of Google.

Tôi phải kể với bạn – biểu đồ này đã bị bóp méo bởi những người sáng lập Google .

66. But, we should check for tuberculosis and definitely rule out congestive heart failure.

Nhưng tất cả chúng ta nên xét nghiệm cả lao ….. và chắc như đinh loại trừ suy tim xung huyết .

67. Only that the deterioration of the DNA markers was most definitely not natural.

Chỉ tìm thấy sự hư hỏng của gen ghi lại là chắc như đinh không phải tự nhiên .

68. Well, not at first, but she can definitely hold her own out there.

nhưng cô ấy hoàn toàn có thể tự lo cho bản thân .

69. That combination definitely led to the more open plan structure there is now.

Sự tích hợp vững chãi đã dẫn đến cấu trúc kế hoạch mở mang nhiều hơn giờ đây .

70. So, bladders are definitely a little bit more complex than the other structures.

Bọng đái quả thật phức tạp hơn 1 chút so với những cấu trúc khác

71. Well, she definitely would have seen this if this was here before she went missing.

Cô ấy sẽ thấy nó nếu nó ở đây trước khi cô ấy mất tích .

72. EM: That’s definitely a case where we want to be cautious about the autonomy features.

EM : Đó chắc như đinh là một trường hợp mà ta cần thận trọng về đặc tính tự lái .

73. So for other kinds of operations, there’s definitely a need for other scaffold-based approaches.

Như vậy, so với những ca phẫu thuật, chắc như đinh có một nhu yếu về những chiêu thức dựa trên lắp ráp giàn giáo khác .

74. And it’s definitely the world’s first bleeding veggie burger, which is a cool side effect.

Và nó chắc như đinh là miếng burger chay chảy máu tiên phong trên quốc tế, và đó là một tính năng phụ mê hoặc .

75. It is definitely appropriate to view this distorted thinking as a crafty act of Satan himself.

Xem lối tâm lý bị bóp méo này là một mưu kế của chính Sa-tan, chắc như đinh là điều thích hợp .

76. Definitely the hands look way too big, and the ears, like, have not been developed yet.

Chắc chắn, tay của nó quá lớn và tai, kiểu như, không tăng trưởng .

77. ” We definitely welcome any kind of policies that try to reduce air pollution and control cars .

” Chúng tôi trọn vẹn hoan nghênh bất kể chủ trương nào để nỗ lực giảm ô nhiễm môi trường tự nhiên và trấn áp xe .

78. And is there a way for us to feel really good that that is definitely true? “

Và có một cách để chúng tôi cảm thấy thực sự tốt rằng đó là chắc như đinh đúng ? ”

79. BR: And it’s definitely the world’s first bleeding veggie burger, which is a cool side effect.

BR : Và nó chắc như đinh là miếng burger chay chảy máu tiên phong trên quốc tế, và đó là một tính năng phụ mê hoặc .

80. Giving them to a common laborer or eating them just for pleasure would definitely be wrong.

Ăn bánh đó như bánh thường hoặc đưa cho người làm công ăn là điều trọn vẹn sai lầm .

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories