bô trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Related Articles

Tình cờ, cô vào đúng ngay ruộng của -ô, một địa chủ giàu có và là bà con của Ê-li-mê-léc, chồng quá cố của Na-ô-mi.

She chanced upon the fields of a man named Boaz, a wealthy landowner and a relative of Naomi’s dead husband, Elimelech.

jw2019

Hãy xem điều gì đã xảy ra khi tộc trưởng Áp-ra-ham sai đầy tớ lớn tuổi nhất của ông, dường như là Ê-li-ê-se, đến Mê-sô--ta-mi để tìm cho con trai mình là Y-sác một người vợ kính sợ Đức Chúa Trời.

Consider what happened when the patriarch Abraham sent his eldest servant —likely Eliezer— to Mesopotamia to obtain a God-fearing wife for Isaac.

jw2019

3 Khi Phao-lô đang trên đường đến Ê-phê-sô trong chuyến hành trình truyền giáo thứ ba thì có một người Do Thái tên là A--lô đã đến đó trước ông.

3 While Paul was on his way to Ephesus during his third missionary tour, a Jew named Apollos arrived in the city.

jw2019

Quả đó là một phép lạ khi các người Do-thái và người nhập đạo Do-thái nói nhiều thứ tiếng khác nhau, họ đến từ những nơi xa xôi như Mê-sô--ta-mi, Ai-cập, Li-by và La-mã và họ đều hiểu được thông điệp ban sự sống nầy!

And what a miracle that was, as Jews and proselytes of different tongues, from such far-flung places as Mesopotamia, Egypt, Libya, and Rome, understood the life-giving message!

jw2019

Vì Đê--ra, Ba-rác, và Gia-ên can đảm tin cậy nơi Đức Chúa Trời, nên dân Y-sơ-ra-ên “được hòa-bình trong bốn mươi năm” (Các Quan Xét 4:1-22; 5:31).

Because Deborah, Barak, and Jael courageously trusted in God, Israel “had no further disturbance for forty years.” —Judges 4:1-22; 5:31.

jw2019

A-hi-gia tiên tri nghịch lại Giê-rô--am (1-20)

Ahijah’s prophecy against Jeroboam (1-20)

jw2019

Rồi con của Sa-lô-môn, là Rô--am, cai trị nước phương nam là Giu-đa trong khi nước Y-sơ-ra-ên phương bắc thì nằm dưới quyền của Vua Giê-rô--am, người Ép-ra-im.

(1 Kings 11:9-13) The southern kingdom, Judah, was then ruled by Solomon’s son Rehoboam while the northern kingdom, Israel, came under King Jeroboam, an Ephraimite.

jw2019

Đó là lý do tại sao trong đàm phá, thường khi mọi thứ trở nên căng thẳng, người ta đi trong rừng.

That’s why in negotiations, often, when things get tough, people go for walks in the woods .

ted2019

-ô nhận thấy Ru-tơ là người siêng năng làm việc và là một phụ nữ ngoan hiền.

Boaz noticed that Ruth worked hard and was an excellent woman.

jw2019

Mỗi ống chứa khoảng 10 phần trăm là khí cổ đại, một cỗ máy thời gian tinh khiết cho khí nhà kính — các- – nic, mê tan, ni- tơ ô- xít — tất cả không thay đổi gì từ ngày chỗ băng đó được hình thành và lần đầu sụp đổ.

Each cylinder is about 10 percent ancient air, a pristine time capsule of greenhouse gases — carbon dioxide, methane, nitrous oxide — all unchanged from the day that snow formed and first fell .

QED

Khi đi du lịch đường dài, nên nhớ chắc là phải mang theo ghế và cứ 1 đến 2 tiếng đồng giờ thì ngừng lại 1 lần .

When traveling long distances, be sure to take a potty seat with you and stop every 1 to 2 hours .

EVBNews

Seleucus I Nicator chiếm được Mê-sô--ta-mi và Sy-ri.

Seleucus I Nicator secured Mesopotamia and Syria.

jw2019

Là người có đức tin nổi bật, -ô chào hỏi thợ gặt của mình, có thể một số là người làm công theo ngày hoặc thậm chí là ngoại kiều, với câu: “Nguyện Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi!”.

A remarkable man of faith, Boaz greeted his workers —some of whom may have been day laborers or even foreigners— with the words: “Jehovah be with you.”

jw2019

Và khi đã sẵn sàng thì con bạn có thể ngồi lên với mông trần .

And when ready, your child can go barebottomed .

EVBNews

15 Vào năm thứ hai mươi bảy triều đại vua Giê-rô--am* của Y-sơ-ra-ên, A-xa-ria*+ con trai vua A-ma-xia+ của Giu-đa lên ngôi.

15 In the 27th year of King Jer·o·boʹam* of Israel, Az·a·riʹah*+ the son of King Am·a·ziʹah+ of Judah became king.

jw2019

bé sẽ bày tỏ cảm xúc bằng cách bi vui mừng khi nhìn thấy đồ chơi sặc sỡ, hoặc lè nhè và khóc toáng lên khi bạn đem cất đi .

Baby will show emotions by babbling happily when a bright toy appears, or grunting and crying angrily when you take it away .

EVBNews

Ích--sết+ nói với Áp-ne rằng: “Sao ngươi lại ăn nằm với vợ lẽ của cha ta?”.

Ish-boʹsheth+ later said to Abʹner: “Why did you have relations with the concubine of my father?”

jw2019

Vua Ca-na-an là Gia-bin đã đàn áp dân Y-sơ-ra-ên trong 20 năm, và Đức Chúa Trời dùng nữ tiên tri Đê--ra thúc đẩy quan xét Ba-rác ra tay hành động.

Canaanite King Jabin had oppressed the Israelites for 20 years when God had the prophetess Deborah motivate Judge Barak to take action.

jw2019

18 Đây là gia phả của Phê-rết:+ Phê-rết sinh Hết-rôn,+ 19 Hết-rôn sinh Ram, Ram sinh A-mi-na-đáp,+ 20 A-mi-na-đáp+ sinh Na-ha-sôn, Na-ha-sôn sinh Sanh-môn, 21 Sanh-môn sinh -ô, -ô sinh Ô-bết, 22 Ô-bết sinh Giê-sê,+ Giê-sê sinh Đa-vít.

18 Now this is the family line* of Peʹrez:+ Peʹrez became father to Hezʹron;+ 19 Hezʹron became father to Ram; Ram became father to Am·minʹa·dab;+ 20 Am·minʹa·dab+ became father to Nahʹshon; Nahʹshon became father to Salʹmon; 21 Salʹmon became father to Boʹaz; Boʹaz became father to Oʹbed; 22 Oʹbed became father to Jesʹse;+ and Jesʹse became father to David.

jw2019

Động cơ cũng phải được điều chỉnh cho phù hợp với tỷ lệ nén cao hơn so với động cơ xăng nguyên chất để có thể được lợi từ lượng ôxy cao hơn của etanol, từ đó giúp cải thiện hiệu quả nhiên liệu và giảm khí thải ống .

Also, the engine has to be adjusted for a higher compression ratio as compared to a pure gasoline engine to take advantage of ethanol’s higher oxygen content, thus allowing an improvement in fuel efficiency and a reduction of tailpipe emissions.

WikiMatrix

4 Khi người này nói: “Tôi thuộc về Phao-lô”, còn người kia nói: “Tôi thuộc về A--lô”,+ chẳng phải anh em đang xử sự như người thế gian sao?

4 For when one says, “I belong to Paul,” but another says, “I to A·polʹlos,”+ are you not acting like mere men?

jw2019

Không những vậy, các sử gia thời xưa xác nhận Na--nê-đô là người kế vị Nê-bu-cát-nết-sa và là vua cuối cùng của Ba-by-lôn.

Instead, ancient historians identified Nabonidus, a successor to Nebuchadnezzar, as the last of the Babylonian kings.

jw2019

15 Vậy, các thanh niên đứng dậy và tiến ra theo số lượng, phe Bên-gia-min và con trai Sau-lơ là Ích--sết cử 12 người, các tôi tớ của Đa-vít cũng cử 12 người.

15 So they got up and crossed over by number, 12 for Benjamin and Saul’s son Ish-boʹsheth and 12 from the servants of David.

jw2019

Nó là phage DNA đầu tiên, DNA của virus, DNA của gen đầu tiên được thực sự giải mã trình tự .

It was the first DNA phage, DNA virus, DNA genome that was actually sequenced.

ted2019

Su-nem và Ghinh--a có đủ những lợi thế ấy.

Shunem and Gilboa offered such advantages.

jw2019

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories