be friends trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

Related Articles

Let us start by being friends, Mr. Clare.

Chúng ta hãy bắt đầu làm bạn trước đã, anh Clare.

OpenSubtitles2018. v3

And for the last time, we do not want to be friends with you!

Nói lần cuối nhé, bọn tôi không muốn làm bạn của anh!

OpenSubtitles2018. v3

I was starting to be friends and get to know their personal stories.

Và tôi mở màn khám phá chuyện cá thể của họ .

ted2019

You once said you thought we could be friends.

Cậu đã từng nói ta có thể thành bạn bè mà.

OpenSubtitles2018. v3

No man can be friends with a woman he finds attractive.

Không người đàn ông nào thể làm bạn với một người phụ nữ mà hắn thấy hấp dẫn.

OpenSubtitles2018. v3

I mean, we can be friends.

Ý em là, chúng ta thể làm bạn.

OpenSubtitles2018. v3

I believe that birds and pigs are meant to be friends.

Tôi tin là loài chim và loài heo sinh ra để làm bạn.

OpenSubtitles2018. v3

Maybe… wesa… being friends.

Có thể… chúng ta… sẽ thành bạn.

OpenSubtitles2018. v3

Claire said I can’t be friends with you anymore.

Claire bảo tôi không thể làm bạn với anh nữa.

OpenSubtitles2018. v3

Being friends.

Làm bạn với nhau.

OpenSubtitles2018. v3

Remember, friends don’t let friends just be friends.

Nên nhớ, tình bạn không có nghĩa là chỉ dừng ở tình bạn.

OpenSubtitles2018. v3

You’re so amazing, to be friends with your husband’s mistress.

Sao chị tuyệt vời quá vậy, để có thể làm bạn với người tình của chồng mình?

OpenSubtitles2018. v3

We used to be friends.

Bọn em từng là bạn.

OpenSubtitles2018. v3

Whatever happens, we’ll always be friends.

Dùng chuyện gì xảy ra, tất cả chúng ta vẫn sẽ là bạn .

Tatoeba-2020. 08

They agree to be friends forever.

Chúng thề rằng sẽ mãi mãi là bạn tốt.

WikiMatrix

We’ll all be friends forever

Chúng ta sẽ mãi mãi là bạn

OpenSubtitles2018. v3

You don’t believe men and women can be friends.

Tôi tưởng anh không tin chuyện đàn ông và phụ nữ thể làm bạn.

OpenSubtitles2018. v3

We used to be friends once.

Chúng ta đã từng là bạn.

OpenSubtitles2018. v3

When does she be friends with that gang?

Từ khi nào cậu ấy chơi với hội đó vậy ?

QED

I thought we’d just be friends.

Mình tưởng chúng ta chỉ là bạn thôi.

OpenSubtitles2018. v3

I said that we’d be friends.

Em nói chúng ta sẽ chỉ là bạn.

OpenSubtitles2018. v3

Why are Americans so obsessed with being friends with their children?

Sao người Mỹ cuồng việc làm bạn với con cái vậy?

OpenSubtitles2018. v3

It’s good to know that two ladies of soul can still be friends.

Thật tốt khi biết rằng hai nữ nghệ sĩ nhạc soul vẫn có thể trở thành bạn bè.

WikiMatrix

Can we please be friends?

Chúng ta kết bạn được không?

OpenSubtitles2018. v3

I’d still be friends with you

Ta vẫn sẽ là bạn của nhau chứ

OpenSubtitles2018. v3

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories