bài viết trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Related Articles

Bài viết này đề cập đến cách tạo, chỉnh sửa cũng như xóa các nhóm sản phẩm.

This article covers how to create product groups, plus how to edit and remove them.

support.google

Tìm tài nguyên hữu ích để giúp bạn bắt đầu—bài viết, video, v.v.

Find helpful resources to help you get started—articles, videos, and more.

support.google

Đây cũng là tên của cuốn sách tập hợp các bài viết của bà.

God Alone is also the title of his collected writings.

WikiMatrix

Tạp chí Liahona đã giúp tôi rất nhiều qua các sứ điệp và bài viết trong đó.

The Liahona has helped me so much through its messages and articles.

LDS

Đối với thông tin trên tuyến Chūō hướng tây Takao, xem tại bài viết Tuyến chính Chūō.

For information on the Chūō Line west of Otsuki, please see the Chūō Main Line article.

WikiMatrix

Đây không phải là bài viết tốt! ”

This is not good writing!

QED

Trong bài viết của mình, bà cũng sử dụng bút danh Soledad.

In her writing, she also used the pen-name Soledad.

WikiMatrix

1 số nhà nghiên cứu yêu cầu vài trăm người đọc 1 bài viết khoa học.

A couple of researchers asked a few hundred people to read a scientific article.

QED

Bài viết này hướng dẫn bạn cách tạo và quản lý Chiến dịch hiển thị thông minh.

This article gives tells you how to create and manage Smart Display campaigns.

support.google

/* Các kiểu tùy chỉnh cũng có thể được viết cho bài viết hiển thị trên máy tính bảng.

/* Custom styles can also be written for articles rendered on a tablet.

support.google

Xem bài viết về chất lượng từ khóa

See articles on keyword quality

support.google

Hãy xem bài viết về Thông tin cập nhật để biết những tin tức mới nhất.

Check the Updates article for the latest news.

support.google

Và một số tài liệu đã dẫn kèm theo bài viết.

Here are a few articles which complement the information given in the text.

WikiMatrix

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tìm các trạng thái chiến dịch.

This article shows you how to find your campaign statuses.

support.google

Bài viết này giải thích cách xếp hạng Quảng cáo tìm kiếm động.

This article explains how Dynamic Search Ads are ranked.

support.google

Ông đã viết và xuất bản các bài viết rộng rãi về chính trị và lịch sử Nga.

He wrote and broadcast extensively on Russian politics and history .

WikiMatrix

Để kiểm tra qua máy chủ quảng cáo Ad Manager, xem bài viết này.

To test via Ad Manager ad server, see this article.

support.google

Tôi chân thành cám ơn về bài viết của quý vị!

My most sincere thanks for your article!

jw2019

Bài viết này sẽ giải thích cách sử dụng công cụ di chuyển.

This article explains how to use the tool.

support.google

Pixel theo dõi có thể nằm trong nội dung của các bài viết riêng lẻ.

Tracking pixels can be included in the content of individual articles.

support.google

Đây là số người đồng ý với bài viết đó nhưng có hình bộ não.

And this is how much they agree with the same article that did include a brain image.

QED

Nó nhanh chóng trở thành bài viết được phát tán qua email nhiều nhất.

It quickly became the most emailed article on the site.

QED

Ngoài ra, bạn không được xuất bản lại những bài viết đã xuất bản bằng một URL mới.

Additionally, do not re-publish previously published articles under a new URL.

support.google

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem bài viết YouTube trên Apple TV.

For more information, please take a look at the YouTube on Apple TV article.

support.google

Xem bài viết này để biết thêm chi tiết.

See this article for more details.

support.google

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories