answer trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

Related Articles

You will also smile as you remember this verse: “And the King shall answer and say unto them, Verily I say unto you, Inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren, ye have done it unto me” (Matthew 25:40).

Các chị em cũng sẽ mỉm cười khi nhớ tới câu này: “Vua sẽ trả lời rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy” (Ma Thi Ơ 25:40).

LDS

I want answers! [ Sighs ]

Tôi muốn câu trả lời!

OpenSubtitles2018. v3

The Assistant warns against deleting, however, due to its use of previous inputs to generate better answers in the future.

Tuy nhiên Assistant không khuyến khích việc xóa các câu lệnh trước để ứng dụng có thể sử dụng chúng nhằm tạo ra các kết quả tốt hơn về sau.

WikiMatrix

Answers?

Những câu trả lời?

OpenSubtitles2018. v3

Michael Dubson: That sort of immediate visual is just so much more powerful than telling the students the answer or claiming that the answer can be seen from this formula.

Michael Dubson: cách thể hiện bằng hình ảnh trực tiếp như vậy rõ ràng thuyết phục hơn là cho học sinh biết câu trả lời hay tuyên bố rằng câu trả lời có thể rút ra từ công thức này.

QED

Does He answer it?

Ngài có đáp ứng cho lời cầu nguyện đó không?

LDS

Note how those questions are answered in the book of Revelation.

Hãy xem lời giải đáp cho các câu hỏi này trong sách Khải huyền.

jw2019

A knowledge of truth and the answers to our greatest questions come to us as we are obedient to the commandments of God.

Sự hiểu biết về lẽ thật và câu trả lời cho những câu hỏi quan trọng nhất của chúng ta đến với chúng ta khi tuân giữ các giáo lệnh của Thượng Đế.

LDS

The ten thousand answers it all.

Mười ngàn đủ trả lời cho anh rồi.

OpenSubtitles2018. v3

By 1988, Boeing realized that the only answer was a new clean–sheet design, which became the 777 twinjet.

Đến năm 1988, Boeing đã nhận ra rằng giải pháp duy nhất chỉ có thể là một thiết kế mới: máy bay 2 động cơ phản lực 777.

WikiMatrix

We need to decipher the script to answer that question.

Chúng tôi cần phải giải mã các con chữ để trả lời câu hỏi đó.

QED

The answer was vertical integration; due to Commodore’s ownership of MOS Technology’s semiconductor fabrication facilities, each C64 had an estimated production cost of US$135.

Câu trả lời là tích hợp theo chiều dọc; do sở hữu của Commodore đối với các cơ sở chế tạo bán dẫn của MOS Technology, mỗi C64 có chi phí sản xuất ước tính chỉ là 135 US$.

WikiMatrix

The answer to that question requires a knowledge of the conditions faced by Christians in that ancient city.

Để trả lời, chúng ta cần hiểu tình thế mà những tín đồ Đấng Christ ở thành phố xưa này phải đương đầu.

jw2019

Think about times when Heavenly Father has answered your prayers.

Hãy nghĩ về những lúc mà Cha Thiên Thượng đã đáp ứng những lời cầu nguyện của các em.

LDS

(3) Read the italicized scriptures, and use tactful questions to help the householder to see how the scriptures answer the numbered question.

(3) Đọc những câu Kinh Thánh được in nghiêng, và dùng những câu hỏi tế nhị để giúp chủ nhà thấy Kinh Thánh trả lời thế nào cho câu hỏi được in đậm.

jw2019

I’d encourage you to search the scriptures for answers on how to be strong.

Tôi khuyến khích bạn hãy tra cứu thánh thư để có những câu trả lời về cách được trở nên mạnh mẽ.

LDS

It was hard for me to reconcile his answer with the Lord’s prayer, which I had learned in school.

Tôi khó tìm được sự hòa hợp của câu trả lời này với bài kinh Lạy Cha đã được học trong trường.

jw2019

Members could share words from Elder Christofferson’s message that help answer these questions.

Các tín hữu có thể chia sẻ những lời từ sứ điệp của Anh Cả Christofferson mà giúp họ trả lời những câu hỏi này.

LDS

To answer that question and to help you find out what meaning the Lord’s Supper has for you, we invite you to read the following article.

Để trả lời câu hỏi đó và để giúp bạn nhận ra Bữa Tiệc của Chúa có ý nghĩa gì đối với bạn, chúng tôi mời bạn đọc bài kế tiếp.

jw2019

Well, there’s your answer.

Câu trả lời cho ông.

OpenSubtitles2018. v3

The Oracle (Coldplay’s web site Question and Answer section) responded on 9 June 2011 to a question raised concerning its inspiration and collaboration: I don’t think people are quite understanding the song’s composition.

The Oracle (chuyên mục Hỏi và Đáp trên trang web của Coldplay) đã phản hồi một câu hỏi vào ngày 9 tháng 6 năm 2011, tạo sự quan tâm dư luận về nguồn cảm hứng và quá trình hợp tác cho ra đời bài hát: Tôi không nghĩ rằng mọi người lại có thể hiểu rõ về quá trình sáng tác ca khúc này.

WikiMatrix

Jehovah often answers prayers in these ways.

Đức Giê-hô-va thường đáp lời cầu nguyện qua những cách như thế.

jw2019

At times such questions may bring answers that surprise or disappoint you.

Đôi khi những câu hỏi như thế có thể mang lại những câu trả lời làm bạn ngạc nhiên hay thất vọng.

jw2019

Do you have your answer yet?

Em đã quyết định chưa?

OpenSubtitles2018. v3

Yet, once his questions were answered, when he grasped the significance of what he had been reading and realized how it affected him personally, he became a Christian.

Tuy nhiên sau khi các câu hỏi của ông đã được giải đáp và ông đã nắm vững được ý nghĩa của những điều ông đang đọc và hiểu rằng điều đó có ảnh hưởng đến chính ông, ông bèn trở nên tín đồ đấng Christ.

jw2019

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories