affirm trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

Related Articles

A few days later, Blair flew to Washington to affirm British solidarity with the United States.

Một vài ngày sau đó, Blair đã bay tới Washington để khẳng định sự đoàn kết của Anh với Hoa Kỳ.

WikiMatrix

Paul affirmed: “We thank God the Father of our Lord Jesus Christ always when we pray [footnote, “praying always”] for you.”

Phao-lô xác nhận: “Trong khi chúng tôi cầu-nguyện cho anh em không thôi, thì cảm-tạ Đức Chúa Trời, là Cha Đức Chúa Jêsus-Christ chúng ta”.

jw2019

The ruling also affirmed that local laws already permit same-sex marriage, even if they do not state it literally, and that Uruguayans married overseas can go to a judge to have their marriages recognized.

Phán quyết cũng khẳng định rằng luật pháp địa phương đã cho phép kết hôn đồng giới, ngay cả khi họ không nêu rõ nghĩa đen và người Uruguay kết hôn ở nước ngoài có thể đến một thẩm phán để hôn nhân của họ được công nhận.

WikiMatrix

By the end of the 18th century, Portuguese had affirmed itself as the national language.

Vào cuối thế kỷ 18, Bồ Đào Nha đã tự khẳng định mình là ngôn ngữ quốc gia.

WikiMatrix

Oh, thanks for the affirmation, buddy.

Ồ cảm ơn đã đã nói cho tôi thông tin đó.

OpenSubtitles2018. v3

I give thanks for the fulfillment of those promises in my life and affirm their availability to all.

Tôi cảm tạ việc làm tròn các lời hứa đó trong cuộc sống của tôi và xác nhận rằng chúng được dành sẵn cho tất cả mọi người.

LDS

At the event LF leader Samir Geagea affirmed commitment to the cause of the March 14 Movement.

Tại sự kiện, lãnh đạo LF Samir Geagea đã khẳng định hợp tác với Phong trào 14 tháng 3.

WikiMatrix

A mid-tempo pop, pop rock and soul-influenced R&B ballad, “Start Over” finds the female protagonist affirming her individuality and expressing her love for a man with whom she attempts to start a relationship all over again.

Mang một chút âm hưởng pop, pop rock và soul – ảnh hưởng bởi R&B ballad, “Start Over” mang nội dung nhân vật nữ chính khẳng định cá tính của mình và bày tỏ tình yêu của mình cho một người đàn ông mà cô cố gắng để bắt đầu một mối quan hệ một lần nữa.

WikiMatrix

The white population has been on the decrease due to a low birth rate, emigration and as a factor in their decision to emigrate, many cite the high crime rate and the affirmative action policies of the government.

Người da trắng đang giảm sút bởi tỷ lệ sinh thấp và tình trạng di cư; một nguyên nhân dẫn tới quyết định ra đi của họ có thể là tỷ lệ tội phạm cao và các chính sách hành động khẳng định (affirmative action) của chính phủ.

WikiMatrix

The proclamation affirms the continuing duty of husband and wife to multiply and replenish the earth and their “solemn responsibility to love and care for each other and for their children”: “Children are entitled to birth within the bonds of matrimony, and to be reared by a father and a mother who honor marital vows with complete fidelity.”

Bản tuyên ngôn khẳng định bổn phận không ngừng của người chồng và người vợ là sinh sản và làm cho dẫy đầy đất và “bổn phận trọng đại [của họ] là yêu thương và chăm sóc lẫn nhau và con cái của mình”: “Con cái phải được sinh ra trong vòng ràng buộc hôn nhân và được nuôi nấng bởi một người cha và một người mẹ biết tôn trọng những lời thệ ước hôn nhân với lòng chung thủy trọn vẹn.”

LDS

The apostles also affirmed: “We must obey God as ruler rather than men.”

Các sứ đồ còn khẳng định: “Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta” (Công-vụ các Sứ-đồ 4:20; 5:29).

jw2019

By the London Straits Convention of 1841, the western powers affirmed Ottoman control over the straits and forbade any power, including Russia, to send warships through the straits.

Theo Công ước Eo biển London năm 1841, các cường quốc phương Tây khẳng định Ottoman kiểm soát eo biển và cấm bất kỳ quyền lực nào, bao gồm cả Nga, gửi các tàu chiến qua eo biển.

WikiMatrix

According to the Azerbaijani side and the affirmation of other sources including Human Rights Watch, the Moscow-based human rights organization Memorial and the biography of a leading Armenian commander, Monte Melkonian, documented and published by his brother, after Armenian forces captured Khojaly, they killed several hundred civilians evacuating from the town.

Theo phía Azerbaijan và một số ít tổ chức triển khai khác, và tiểu sử của một chỉ huy hạng sang Armenia, Monte Melkonian, do anh trai của ông ghi lại và xuất bản, , sau khi những lực lượng Armenia chiếm được Khojaly, họ thực thi thảm sát hàng trăm dân thường chạy sơ tán khỏi thị xã .

WikiMatrix

Grand Chief Matthew Coon Come issued a legal paper, titled Sovereign Injustice, which sought to affirm the Cree right to self-determination in keeping their territories in Canada.

Tộc trưởng Matthew Coon Come đã phát hành một bài viết pháp luật với tên gọi “Bất công chủ quyền” (Sovereign Injustice) khẳng định quyền tự quyết của người Cree để giữ lãnh thổ của họ trong Canada.

WikiMatrix

Affirmative, sir.

Thưa vâng.

OpenSubtitles2018. v3

The Ninth Circuit Court of Appeals affirmed that ruling on October 7, 2014, though the U.S Supreme Court issued a stay of the ruling which was not lifted until October 15, 2014.

Tòa phúc thẩm Ninth Circuit khẳng định rằng phán quyết vào ngày 7 tháng 10 năm 2014, mặc dù Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã ban hành một bản án của phán quyết không được dỡ bỏ cho đến ngày 15 tháng 10 năm 2014.

WikiMatrix

He wants the one year imprisonment for all four to be affirmed.

Ông ấy muốn hình phạt 1 năm tù phải được vận dụng cho cả 4 người .

QED

The League created a small panel to decide if it should investigate the matter and, with an affirmative response, a neutral commission was created.

Hội Quốc Liên thiết lập một nhóm hội thảo nhỏ nhằm quyết định có nên nghiên cứu về vấn đề, kết quả là một ủy ban trung lập được thiết lập.

WikiMatrix

The religious affirmation may be omitted.

Câu thề mang đặc thù tôn giáo hoàn toàn có thể được bỏ đi .

WikiMatrix

As you’re going down, and walking down the sidewalk during the day, you have to think that if there is a dispute, there’s somebody in society who sees it as their job to affirmatively protect you if you’re acting reasonably.

Khi bạn đang đi trên vỉa hè vàoban ngày bạn phải nghĩ rằng nếu có 1 cuộc tranh luận, liệu có ai đó trong xã hội coi việc làm của họ là bảo vệ bạn không, nếu mà bạn đang làm đúng .

QED

The edict affirmed the Nicene-Constantinopolitan Creed (i.e., the Creed of Nicaea completed at Constantinople) as affording a common, final and united symbol or expression of faith.

Chỉ dụ phê chuẩn bản Tín điều Nicene-Constantinopolis (tức là Kinh Tin Kính Nicea được hoàn thành ở Constantinopolis) để đủ điều kiện trở thành cái chung cho vấn đề tôn giáo, cuối cùng và thống nhất biểu tượng hoặc biểu hiện của đức tin.

WikiMatrix

Yes, conventions are indeed joyful affirmations of our brotherhood. —Psalm 133:1.

Đúng vậy, các cuộc đại hội quả thật là dịp vui mừng khẳng định tình anh em của chúng ta.—Thi-thiên 133:1.

jw2019

Alex Needham from The Guardian rated the Madison Square Garden concert as five out of five stars, complimenting the performance of the old songs and describing the concert as “an affirmation that there is simply no other performer like her.

Alex Needham từ báo The Guardian cho buổi diễn tại Madison Square Garden đạt 5 trên 5 sao, khen ngợi việc Madonna làm lại các bài hát cũ và mô tả buổi diễn như “một lời khẳng định rằng đơn giản là không ai biểu diễn được như bà.

WikiMatrix

Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 11th Edition, thus defines a Protestant as “a member of any of several church denominations denying the universal authority of the Pope and affirming the Reformation principles of justification by faith alone, the priesthood of all believers, and the primacy of the Bible as the only source of revealed truth.”

Theo một từ điển Webster (Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, ấn bản lần thứ 11), định nghĩa một người theo đạo “Kháng Cách” là “một thành viên của bất kỳ giáo phái nào chống lại uy quyền tối cao của Giáo hoàng và giữ theo những giáo lý của Phong trào Cải Cách, chẳng hạn như chỉ cần có đức tin là được Đức Chúa Trời chấp nhận, tất cả người tin đạo đều là mục sư và Kinh Thánh là nguồn chân lý duy nhất”.

jw2019

Upon succession as Holy Roman Emperor, Matthias re-affirmed Kepler’s position (and salary) as imperial mathematician but allowed him to move to Linz.

Sau khi kế vị ngôi Hoàng đế Thánh chế La Mã, Matthias tái xác nhận vị trí nhà toán học triều đình (và lương bổng) của Kepler nhưng cho phép ông dời tới Linz.

WikiMatrix

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories